హోమియోపతి సెంట్రల్‌ కౌన్సిల్‌ సవరణ బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్య సభలో…

హోమియోపతి సెంట్రల్‌ కౌన్సిల్‌ సవరణ బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్య సభలో...

హోమియోపతి సెంట్రల్‌ కౌన్సిల్‌ సవరణ బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది.