పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో..

పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో..

పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా స్థానికంగా నేడు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశాల చిత్రాలు.