పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో ఈరోజు జరిగిన సామాజిక సాధికార యాత్ర దృశ్యాలు.

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో ఈరోజు  జరిగిన సామాజిక సాధికార యాత్ర దృశ్యాలు.

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో ఈరోజు జరిగిన సామాజిక సాధికార యాత్ర దృశ్యాలు.