సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.