ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు స్థానికంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు స్థానికంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు స్థానికంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.