ప్రకాశం జిల్లాలోని సంతనూతలపాడు, ఎర్రగొండపాలెం శాసనసభ నియోజకవర్గాల వైఎస్ఆర్ సిపి సమీక్ష సమావేశం..

ప్రకాశం జిల్లాలోని సంతనూతలపాడు, ఎర్రగొండపాలెం శాసనసభ నియోజకవర్గాల వైఎస్ఆర్ సిపి సమీక్ష సమావేశం..

ప్రకాశం జిల్లాలోని సంతనూతలపాడు, ఎర్రగొండపాలెం శాసనసభ నియోజకవర్గాల వైఎస్ఆర్ సిపి సమీక్ష సమావేశం ఈరోజు ఒంగోలు పట్టణంలో నిర్వహించినప్పటి చిత్రాలు..