ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ఈరోజు జరిగిన సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ సమన్వకర్తగా నియమితులైన రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ మేరుగు నాగర్జున గారి పరిచయ కార్యక్రమం దృశ్యాలు.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ఈరోజు జరిగిన సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ సమన్వకర్తగా నియమితులైన రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ మేరుగు నాగర్జున గారి పరిచయ కార్యక్రమం దృశ్యాలు.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ఈరోజు జరిగిన సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ సమన్వకర్తగా నియమితులైన రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ మేరుగు నాగర్జున గారి పరిచయ కార్యక్రమం దృశ్యాలు.