‘మేమంతా సిద్ధం’ యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరులో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారికి జననీరాజనం.

‘మేమంతా సిద్ధం’ యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరులో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారికి జననీరాజనం.

‘మేమంతా సిద్ధం’ యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరులో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారికి జననీరాజనం. తమ అభిమాన సీఎంను కలుసుకున్న మహిళల ఆనందం ఇది. ఈ అద్భుత దృశ్యంలో నేనూ భాగమయ్యాను.