నెల్లూరు నగరం నవాబుపేటలోని హజ్రత్ బాబాన్ షా వలీ దర్గాను నెల్లూరు సిటీ అభ్యర్థి శ్రీ ఎండి ఖలీల్ అహ్మద్, పార్టీ నాయకులతో కలిసి..

నెల్లూరు నగరం నవాబుపేటలోని హజ్రత్ బాబాన్ షా వలీ దర్గాను నెల్లూరు సిటీ అభ్యర్థి శ్రీ ఎండి ఖలీల్ అహ్మద్, పార్టీ నాయకులతో కలిసి..

నెల్లూరు నగరం నవాబుపేటలోని హజ్రత్ బాబాన్ షా వలీ దర్గాను నెల్లూరు సిటీ అభ్యర్థి శ్రీ ఎండి ఖలీల్ అహ్మద్, పార్టీ నాయకులతో కలిసి సందర్శించడం సంతోషంగా ఉంది. దర్గాపై చాదర్‌, పుష్పాలను సమర్పించి ప్రార్థన చేశాను.