లోకంలో ఎవరికైనా కుటుంబాన్ని మించిన బలం మరొకటి ఉండదు. నా ప్రతి అడుగులోనూ తోడుగా ఉంటూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న నా కుటుంబమే నాకు కొండంత బలం.

లోకంలో ఎవరికైనా కుటుంబాన్ని మించిన బలం మరొకటి ఉండదు. నా ప్రతి అడుగులోనూ తోడుగా ఉంటూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న నా కుటుంబమే నాకు కొండంత బలం.

లోకంలో ఎవరికైనా కుటుంబాన్ని మించిన బలం మరొకటి ఉండదు. నా ప్రతి అడుగులోనూ తోడుగా ఉంటూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న నా కుటుంబమే నాకు కొండంత బలం. ఇంత మంచి కుటుంబం ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం.