నెల్లూరు భవిష్యత్తు కోసం జగనన్న వెంట నడవాలని నిర్ణయించుకుని తన అనుచరులతో సహా ఈరోజు సీఎం వైఎస్ జగన్ గారి సమక్షంలో వైఎస్సార్సీపీలో చేరిన నెల్లూరు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, యువనేత చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ రెడ్డి గారు.

నెల్లూరు భవిష్యత్తు కోసం జగనన్న వెంట నడవాలని నిర్ణయించుకుని తన అనుచరులతో సహా ఈరోజు సీఎం వైఎస్ జగన్ గారి సమక్షంలో వైఎస్సార్సీపీలో చేరిన నెల్లూరు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, యువనేత చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ రెడ్డి గారు.

నెల్లూరు భవిష్యత్తు కోసం జగనన్న వెంట నడవాలని నిర్ణయించుకుని తన అనుచరులతో సహా ఈరోజు సీఎం వైఎస్ జగన్ గారి సమక్షంలో వైఎస్సార్సీపీలో చేరిన నెల్లూరు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, యువనేత చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ రెడ్డి గారు.