వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు పట్టణ నియోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశం శుక్రవారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు పట్టణ నియోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశం శుక్రవారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు పట్టణ నియోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశం శుక్రవారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.