వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం గురువారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం గురువారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం గురువారం నెల్లూరులో నిర్వహించడం జరిగింది.