నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.