ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఈరోజు ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం…

ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఈరోజు  ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం...

ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఈరోజు ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం విజయ్ చౌక్‌లో మీడియాతో మాట్లాడినప్పటి వీడియో…


Recommended Posts