విశాఖపట్టణం బీఆర్ టీఎస్ రోడ్డు వద్ద ఇంజనీర్స్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న శ్రీ వైయస్ జగన్ గారు.

విశాఖపట్టణం బీఆర్ టీఎస్ రోడ్డు వద్ద ఇంజనీర్స్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న శ్రీ వైయస్ జగన్ గారు.

విశాఖపట్టణం బీఆర్ టీఎస్ రోడ్డు వద్ద ఇంజనీర్స్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న శ్రీ వైయస్ జగన్ గారు.