ఏలూరులో బుధవారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన పార్టీ సమన్వయకర్తలు, విభాగాల అధ్యక్షుల సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడటం జరిగింది.

ఏలూరులో బుధవారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన పార్టీ సమన్వయకర్తలు, విభాగాల అధ్యక్షుల సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడటం జరిగింది.

ఏలూరులో బుధవారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన పార్టీ సమన్వయకర్తలు, విభాగాల అధ్యక్షుల సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడటం జరిగింది.


Recommended Posts