వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం మిద్దె సెంటర్ లో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం మిద్దె సెంటర్ లో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం మిద్దె సెంటర్ లో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.