సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గం కోట గ్రామంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గం కోట గ్రామంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గం కోట గ్రామంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.