వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్వర్యంలో మార్చి 3న అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, కొర్సిపాడు మండలం, పిచ్చికల గుడిపాడు గ్రామం వద్ద..

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్వర్యంలో మార్చి 3న అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, కొర్సిపాడు మండలం, పిచ్చికల గుడిపాడు గ్రామం వద్ద..

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్వర్యంలో మార్చి 3న అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, కొర్సిపాడు మండలం, పిచ్చికల గుడిపాడు గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కన జరగనున్న ‘సిద్ధం’ సభ జరిగే స్థలాన్ని ఈరోజు పరిశీలించడం జరిగింది.