గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.