రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై కేంద్ర కార్యదర్శుల బృందంతో ఏపీ ప్రతినిధుల బృందం ఈరోజు ఢిల్లీలో భేటీ అయ్యి చర్చించడం జరిగింది.

రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై కేంద్ర కార్యదర్శుల బృందంతో ఏపీ ప్రతినిధుల బృందం ఈరోజు ఢిల్లీలో భేటీ అయ్యి చర్చించడం జరిగింది.

రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై కేంద్ర కార్యదర్శుల బృందంతో ఏపీ ప్రతినిధుల బృందం ఈరోజు ఢిల్లీలో భేటీ అయ్యి చర్చించడం జరిగింది. అన్ని సమస్యలకూ సామరస్యమైన పరిష్కారం లభించింది.