కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ హర్దీప్‌ సింగ్‌ పూరిని ఈరోజు ఢిల్లీలోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పటి చిత్రాలు.

కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ హర్దీప్‌ సింగ్‌ పూరిని ఈరోజు ఢిల్లీలోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పటి చిత్రాలు.

కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ హర్దీప్‌ సింగ్‌ పూరిని ఈరోజు ఢిల్లీలోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పటి చిత్రాలు.