బీజేపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ అమిత్ షా ను ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఆయన నివాసంలో మర్యదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

బీజేపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ అమిత్ షా ను ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఆయన నివాసంలో మర్యదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

బీజేపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ అమిత్ షా ను ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఆయన నివాసంలో మర్యదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.