బాపట్ల నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికారత బస్సు యాత్ర ప్రారంభం సందర్భంగా శనివారం వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం జరిగింది..

బాపట్ల నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికారత బస్సు యాత్ర ప్రారంభం సందర్భంగా శనివారం వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం జరిగింది..

బాపట్ల నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికారత బస్సు యాత్ర ప్రారంభం సందర్భంగా శనివారం వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం జరిగింది..