తిరుమలలో ఈరోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు.

తిరుమలలో ఈరోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు.

తిరుమలలో ఈరోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు.