అవినీతి నిరోధక బిల్లుపై గురువారం (19 జూలై 2018) రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ…

అవినీతి నిరోధక బిల్లుపై గురువారం (19 జూలై 2018) రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ...

అవినీతి నిరోధక బిల్లుపై గురువారం (19 జూలై 2018) రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది.