విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ పరిధిలో, ప్రజాసంకల్ప యాత్రకు సంఘీభావంగా మొదటి రోజు పాదయాత్ర లోని కొన్ని దృశ్యాలు.

విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ పరిధిలో, ప్రజాసంకల్ప యాత్రకు సంఘీభావంగా  మొదటి రోజు పాదయాత్ర లోని కొన్ని దృశ్యాలు.