విశాఖపట్నంలో ఈరోజు జరిగిన ‘వంచనపై గర్జన’ ధర్నా కార్యక్రమంలో ప్రసంగం.

విశాఖపట్నంలో ఈరోజు జరిగిన ‘వంచనపై గర్జన’ ధర్నా కార్యక్రమంలో ప్రసంగం.

విశాఖపట్నంలో ఈరోజు జరిగిన ‘వంచనపై గర్జన’ ధర్నా కార్యక్రమంలో ప్రసంగం.


Recommended Posts