చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తుమ్మలగుంట లో జరిగిన ఐదవ వైఎస్ఆర్ గ్రామీణ క్రికెట్ పోటీలని మగళవారం సందర్శించడం జరిగింది.

చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తుమ్మలగుంట లో జరిగిన ఐదవ వైఎస్ఆర్ గ్రామీణ క్రికెట్ పోటీలని మగళవారం సందర్శించడం జరిగింది.

చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తుమ్మలగుంట లో జరిగిన ఐదవ వైఎస్ఆర్ గ్రామీణ క్రికెట్ పోటీలని మగళవారం సందర్శించడం జరిగింది.