ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నంలో…

ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నంలో...

ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఈరోజు విశాఖపట్నంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది.