విశాఖపట్నం ఆర్.కే. బీచ్ లో ఈరోజు ఉదయం “WE SUPPORT VIZAG” walkathon మీడియాతో.

విశాఖపట్నం ఆర్.కే. బీచ్ లో ఈరోజు ఉదయం “WE SUPPORT VIZAG” walkathon మీడియాతో.

విశాఖపట్నం ఆర్.కే. బీచ్ లో ఈరోజు ఉదయం GVMC ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన “WE SUPPORT VIZAG” walkathon (నడక) కార్యక్రమంలో భాగంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ…


Recommended Posts