పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈ రోజు నిర్వహించిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈ రోజు నిర్వహించిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈ రోజు నిర్వహించిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.