వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం శుక్రవారం తిరుపతిలో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం శుక్రవారం తిరుపతిలో నిర్వహించడం జరిగింది.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశం శుక్రవారం తిరుపతిలో నిర్వహించడం జరిగింది.