పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈ రోజు తాడేపల్లి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం కావడం జరిగింది.

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈ రోజు తాడేపల్లి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం కావడం జరిగింది.

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ఈ రోజు తాడేపల్లి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం కావడం జరిగింది.