ఇన్సాల్వెన్సీ, బాంక్రప్టసీ కోడ్ సవరణ బిల్లుపై రాజ్య సభలో…

ఇన్సాల్వెన్సీ, బాంక్రప్టసీ కోడ్ సవరణ బిల్లుపై రాజ్య సభలో...

ఇన్సాల్వెన్సీ, బాంక్రప్టసీ కోడ్ సవరణ బిల్లుపై రాజ్య సభలో సోమవారం జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ ఈ బిల్లును మరింత పటిష్టంగా రూపొందించేందుకు వీలుగా కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది.