రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తేలిపే తీర్మానంపై ఈరోజు రాజ్యసభలో…

రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తేలిపే తీర్మానంపై ఈరోజు రాజ్యసభలో...

రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తేలిపే తీర్మానంపై ఈరోజు రాజ్యసభలో ప్రసంగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నిర్లక్ష్య, ఉదాశీన వైఖరిని నిరసించడం జరిగింది.