రాజ్యసభలో శుక్రవారం ప్రైవేట్ మెంబర్ తీర్మానంపై జరిగిన చర్చలో…

రాజ్యసభలో శుక్రవారం ప్రైవేట్ మెంబర్ తీర్మానంపై జరిగిన చర్చలో...

రాజ్యసభలో శుక్రవారం ప్రైవేట్ మెంబర్ తీర్మానంపై జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ రాష్ట్రాలకు మరింత ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని విస్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది.