గోదావరి – కృష్ణా నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్ట్‌కు తగినన్ని నిధులు మంజూరు చేయవసిందిగా…

గోదావరి - కృష్ణా నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్ట్‌కు తగినన్ని నిధులు మంజూరు చేయవసిందిగా...

గోదావరి – కృష్ణా నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్ట్‌కు తగినన్ని నిధులు మంజూరు చేయవసిందిగా మంగళవారం ప్రత్యేక ప్రస్తావన ద్వారా రాజ్యసభలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.