భూగర్భ జలాలను కలిషితం చేస్తున్న పరిశ్రమల వివరాలు ఏమిటి?

భూగర్భ జలాలను కలిషితం చేస్తున్న పరిశ్రమల వివరాలు ఏమిటి?

భూగర్భ జలాలను కలిషితం చేస్తున్న పరిశ్రమల వివరాలు ఏమిటి? పరిశ్రమలు భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేయకుండా నివారించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటని రాజ్యసభలో జల శక్తి మంత్రిని ప్రశ్నించడం జరిగింది.