పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఉద్యోగ కల్పన ఏ మేరకు జరిగింది?

పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఉద్యోగ కల్పన ఏ మేరకు జరిగింది?

కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఉద్యోగ కల్పన ఏ మేరకు జరిగిందో రాజ్యసభలో గౌరవ కేంద్ర మంత్రి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది.