భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి పంటలను

భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి పంటలను

భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి పంటలను ఆశించే చీడ పీడలను సకాలంలో గుర్తించి రైతులకు తగిన పరిష్కార మార్గాలను ఏ విధంగా చూపిస్తోందో వివరించాలని వ్యవసాయ మంత్రిని ప్రశ్నించడం జరిగింది.