ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల పరిచయ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రాలు.

ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు  జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల పరిచయ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రాలు.

ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల పరిచయ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రాలు.