పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోటలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నేడు..

పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోటలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నేడు..

పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోటలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నేడు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.