సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం అమరావతిలో జరిగిన బహింగసభ దృశ్యాలు.