పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్ నుండి కళా మందిర్ వరకు..

పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్ నుండి కళా మందిర్ వరకు..

పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్ నుండి కళా మందిర్ వరకు జరిగిన బస్సు యాత్ర, పాదయాత్ర దృశ్యాలు.