సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో నేడు జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో నేడు జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో నేడు జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.