సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పట్టణంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.