సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో నేడు

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో నేడు

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో నేడు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.