సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో జరిగిన బహింగసభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో జరిగిన బహింగసభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గంలో జరిగిన బహింగసభ దృశ్యాలు.